Šest bodů pro Šestku

1. funkční městský prostor

Městský prostor musí lidem umožňovat plnohodnotný život, práci i snadnou orientaci, být zřetelný a zohledňovat lidské měřítko. Funkční městský prostor má být bezpečný, rozmanitý, praktický a pohodlně použitelný zvláště pro chodce, kteří by se v něm měli cítit příjemně.

2. zdravé životní prostředí

Jedině ve zdravém životním prostředí dávají smysl veškeré funkce města. Je zapotřebí jednoznačně určit zdroje znečištění a stanovit postupy ke zmírnění jejich negativních dopadů. Je nutné přesně vymezit plochy nedotknutelné zeleně, stavební plochy se vzrostlou zelení převést v územním plánu na plochy zeleně a vytvářet plochy nové. O zeleň je třeba pečovat koncepčně a trvale, bez jednorázových necitlivých zásahů.

3. jasná a srozumitelná vize rozvoje Prahy 6

Tato vize je zásadním předpokladem pro vyvážený a udržitelný rozvoj funkcí města. Je třeba vytvořit koncepci rozvoje Prahy 6 v souladu s veřejným zájmem, včetně koncepce dopravy a zastavitelnosti území. Pro území se zvláštním významem pro život Prahy 6 by bylo vhodné vypracovat regulační plány stanovující jasná pravidla jejich dalšího vývoje. Po dostatečné veřejné diskusi je třeba tuto vizi následně prosazovat v rámci přípravy územního plánu Hl. města Prahy.

4. otevřené a předvídatelné jednání radnice

Jednání radnice při výkonu státní správy a samosprávy musí být bez výjimky transparentní. Nezbytnou součástí je zejména informování občanů – na úřední desce i na internetových stránkách radnice musí být zveřejněny srozumitelné a přehledné informace; v radničních médiích musí být otevřený prostor i pro názory veřejnosti.

5. účast občanů na současné a budoucí podobě Prahy 6

Veškeré připravované a uvažované záměry je nutné včas zveřejnit, medializovat a důkladně prodiskutovat s odbornou i laickou veřejností, z čehož by měl vyplynout společenský konsensus k základním otázkám vývoje Prahy 6. To vše je důležité pro vytvoření vzájemné důvěry a tím i spokojenosti obyvatel.

6. zájem obyvatel o své okolí, sousedská pospolitost

Domníváme se, že je důležité, aby se lidé na dění ve svém okolí mohli aktivně podílet, setkávat se a sdílet své názory s ostatními. Veřejný prostor by se měl stát živým a kulturním místem pro setkávání všech generací.

kontakt: info@prahasest.cz