Nový stavební zákon je v rozporu se zájmy občanů a potřebami ČR

Odborníci z Komise územního rozvoje zaslali otevřený dopis vládě ČR k novému stavebnímu zákonu.

Podpořete jejich aktivitu svým podpisem na lepsizakon.cz.

Stavební zákon se týká veškerého rozvoje města a obcí od strategického plánování, přes územní plány až k povolování jednotlivých staveb. Nyní je zrychleně připravována jeho rekodifikace.

Týká se každého z nás.

V současné době vypořádává magistrát hl.m. Prahy připomínky MČ k Metropolitnímu plánu.

V minulém volebním období aktivní občané Prahy 6 odvedli pro svoji MČ velký kus práce při připomínkování metropolitního plánu. Praha 6 podala podrobné stanovisko, součástí kterého jsou i shrnuté připomínky občanů. Požaduje metropolitní plán přepracovat, doplnit a dát k novému společnému projednání.

Podrobnější zpětnou vazbu má ve výstupech kdokoliv a kdykoliv k dispozici. V nich je srozumitelně poptávané město krátkých vzdáleností a město pro život. Žádný komentář nebo názor ve výstupech není opomenut.
Včera začalo připomínkové řízení k paragrafovému znění nového stavebního zákona.

Nový zákon redefinuje poměry moci ve státě. Centralizuje rozhodování stavební správy a to v podmínkách, kdy MČ nemá dostatečně popsány a vyjednány svoje priority, strategie a navazující zásady pro svůj rozvoj. (Chybí i podrobnější územně plánovací dokumentace.)

Zákon zároveň vytváří předpoklady pro schválení nevyhovujícího metropolitního plánu, a to bez jeho dostatečné nápravy. Za těchto podmínek by nejen MČ Praha 6, ale i celá Praha, ztratila možnost vyjednávat o svém rozvoji. Schválením metropolitního plánu dojde k zhodnocení všech rozvojových ploch, aniž by hl.m. Praha nebo MČ byla schopna dále s majiteli – developery jednat o využití území a spravedlivé dělbě nákladů na vybudování městské infrastruktury.

Podrobnější regulace území bude sice i nadále možná, ale majitelé pozemků nejsou nijak motivováni k jejímu pořizování a bude ji tedy obtížné prosadit.

Oddělením stavebních úřadů na kraj a nejvyšší stavební úřad s tím, že v sobě úřad koncentruje i rozhodovací pravomoce některých dotčených orgánů státní správy, vzniká silový – mocenský orgán. Ten za těchto podmínek staví samosprávu do role pouhého účastníka, nikoliv spolutvůrce procesu utváření a rozvoje obce. Všichni občané tak ztrácí možnost mít prostřednictvím svých samospráv vliv na rozvoj území kde žijí.

Schválené strategické dokumenty ČR přitom dobře popisují problémy a ukazují, jak by se měla legislativa ČR měnit. Je však zřejmé, že bez aktivní občanské objednávky se tak nestane.

Podpořte prosím aktivitu odborníků z komise územního rozvoje Prahy 6 za lepší stavební zákon.

O stavebním zákonu informuje srozumitelně i prosincová spolková stránka v časopisu Šestka.

Děkujeme.
Vladan Hodek
za Společně pro Šestku

Dokument: Otevřený dopis architektů a inženýrů, členů Komise územního rozvoje Prahy 6, vládě ČR