Dopis k novele stavebního zákona zaslaný poslancům Parlamentu České republiky 23. března 2017

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

obracíme se na vás v přiloženém dopise s žádostí o zamítnutí pozměňovacích návrhů novely stavebního zákona, kterou budete na příštím zasedání projednávat.

Navrhované změny nemíří k reálnému odstranění dlouhých lhůt projednávání a povolování staveb, jak je avizováno, ale mohou mít ve svém důsledku efekt úplně opačný. Způsobené omezení veřejné kontroly a tím i zhoršení ochrany veřejného zájmu posune řešení případných problémů od návrhu a projednávání ve správních řízeních k soudům s náklady řádově vyššími než doposud. Návrhy považujeme za neústavní a nezodpovědné. Mimoto se domníváme, že navržená změna stavebního zákona je v rozporu s mezinárodními závazky ČR – s Aarhuskou úmluvou.

Dopis sepsala koalice spolků Prahy 6 “Společně pro Šestku”, V krátkém čase (navíc v období jarních prázdnin) jsme oslovili i další spolky, nyní jek dopisu připojeno 76 nejenom pražských spolků.

Věnujte, prosím, přečtení dopisu svůj čas. Uvažte, prosím, oprávněnost předkládaných argumentů a nedopusťte omezování možnosti ochrany veřejného zájmu.

Společně pro Šestku
http://prahasest.cz
info@prahasest.cz

Kontakt:
Ing. arch. Vladan Hodek
Spolek Šárecké údolí
tel. 604 144 782

V Praze dne 22. března 2017

Věc: Žádost o zamítnutí pozměňovacích návrhů stavebního zákona majících za cíl vyloučení spolků z účasti ve správních řízeních

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

obracíme se na vás ve věci pozměňovacích návrhů k vládní novele stavebního zákona, které usilují o vyloučení spolků jako účastníků v územních a stavebních řízeních. Tyto návrhy jsou protiústavní, společensky nepřijatelné, věcně nesmyslné a ve výsledku i kontraproduktivní. Jedná se o zásadní krok mající za cíl oslabit roli občanské společnosti a znemožnit veřejnou kontrolu nad činností státních orgánů.

Proto Vás žádáme o zamítnutí těchto pozměňovacích návrhů:

Návrhy A20 a C17 – „v § 85 odst. 2 se písmeno c) zrušuje“
Důsledek: zrušení účasti spolků v územních řízeních

Návrh F SD5904 1. – „v § 89 odst. 4 se třetí a čtvrtá věta zrušují“
Důsledek: zrušení možnosti spolků uplatňovat v územním řízení námitky za účelem ochrany veřejného zájmu

Návrh A36 – „v § 109 se písm. g) zrušuje“
Důsledek: zrušení účasti spolků ve stavebních řízeních

Návrh F SD5904 2. – „v § 114 odst. 1 se věta druhá zrušuje“
Důsledek: zrušení možnosti spolků uplatňovat ve stavebním řízení námitky za účelem ochrany veřejného zájmu

Návrh F SD5904 3. – „v § 70 odst. 3 se slova „správního řízení“ nahrazují slovy „řízení podle tohoto zákona“ “.
Důsledek: zrušení možnosti spolků účastnit se všech správních řízeních (i dle jiných zákonů), omezení pouze na řízení podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zdůvodnění:

1. Navrhované změny nezaručují „respektování principu rovnosti účastníků“, naopak znemožňují spolkům, jako zástupcům veřejnosti, účastnit se správních řízení za účelem ochrany veřejného zájmu ve věci ochrany životního prostředí a krajiny.

Většina spolků, které se angažují ve svých bydlištích, nevznikla proto, že nemají nic jiného na práci, ale proto, že do dnešního dne je přihlášení spolku do řízení jediný funkční způsob jak zajistit přístup veřejnosti k informacím o záměrech v území a jak mohou občané chránit veřejný zájem.

Ochrana životního prostředí není tedy přesným pojmenováním činnosti spolků, i když do řízení občané potažmo spolky vstupují na základě ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Skutečností je, že spolky zajišťují ochranu veřejného zájmu, na kterém se shodne skupina obyvatel a je schopna pro to získat podporu.

K samotnému průběhu správních řízení a jejich přípravy je potřeba jasně říci, že ve stávajícím systému spolky nemají žádné privilegované postavení ani žádné nástroje, kterými by nedisponovali ostatní účastníci řízení.

2. Navrhované změny s cílem „zabránit nadměrným a nepodloženým blokacím výstavby“ nemají žádný nebo minimální vliv na dobu trvání správních řízení.

Spolky správní řízení nemohou zásadně zdržovat, protože lhůty pro přihlášení a podání námitek účastníků řízení jsou velmi krátké (8 respektive 15 dní). Pokud dojde k řádnému vypořádání námitek a účastník řízení se přesto odvolá, může odvolací orgán odvolání ve stejně krátké lhůtě vypořádat. Pokud by účastník s vypořádáním nesouhlasil a rozhodnutí žaloval, žaloba nemá odkladný účinek. Pokud by se tedy účastník bránil vydání rozhodnutí neoprávněně a využil veškeré opravné prostředky, i za stávajícího právního stavu lze teoreticky pro územní rozhodnutí získat právní moc do 3 měsíců.

Zásadní zdržení ve správních řízeních jsou generována zdlouhavou prací správních úřadů (zákonná lhůta 60 či 90 dní), čekáním na stanoviska nekoordinovaných dotčených orgánů a především rušením nezákonných rozhodnutí nadřízenými orgány a následné doplňování a upravování dokladů a dokumentace.

Velkou prodlevu v povolování staveb dnes představuje získání všech potřebných vyjádření a rozhodnutí, která je nutné mít před podáním na stavební úřad. Toto trvá pro běžnou stavbu v Praze cca 1/2 roku, někdy i déle než rok.

Je tedy zjevné, že vstupem do řízení v rámci procesu umisťování stavby nemůže žádný účastník řízení (tedy ani spolek) způsobit zásadní prodlevu povolovacího procesu. Za nepříznivý stav může jak nastavení procesů pro výkon státní správy, tak i konkrétní selhání a chyby jednotlivých úředníků, kteří často nejsou dostatečně tlačeni k zodpovědnosti.

3. Navrhované změny způsobí díky zbytečně vyvolaným soudním sporům velké finanční ztráty

Pokud by došlo ve stavebním zákoně a dalších navazujících ustanoveních k navrhovaným změnám, a tedy v důsledku k vyloučení účasti spolků a tím i veřejnosti ze správních řízení, neznamená to, že občané přestanou o ochranu veřejného zájmu usilovat. Jedinou možností jak o ochranu veřejného zájmu bude možné usilovat, bude však pouze soudní cesta. Toto je pro všechny naprosto nepřijatelné řešení. Občanům nelze v demokracii zakázat hájit svá práva a veřejný zájem. Soud má být až poslední krajní opravná instance a ne ta první možná.

Přijetí navrhovaných změn způsobí, že se stavby budou nejen umisťovat, ale i stavět v rozporu s veřejným zájmem a následná korekce po soudním rozhodnutí bude přivádět občany i správní úřady do právních bitev o miliony až miliardy. Je to neskutečné mrhání lidskými a finančními zdroji a neúcta k nám samým.

Závěr:

Spolky jako zástupci občanů nemají zájem o nadměrné a nepodložené blokování stavební činnosti. Svojí činností a účastí ve správních řízeních ale zaručují ochranu veřejného zájmu obyvatel a starají se o veřejnou kontrolu činnosti státních orgánů. Spolky nemají nic proti zjednodušení procesu povolování staveb, ale tato snaha nemůže být záminkou k omezování možnosti bránit občanům svá práva. Z vlastní zkušenosti víme, že pro zlepšení efektivity procesu povolování staveb je potřeba učinit řadu jiných změn a úprav. Jedná se především o stanovení jasných pravidel pro nakládání s územím a o zefektivnění a koordinaci práce orgánů státní správy.

Toto stanovisko a výzvu k zamítnutí pozměňovacích návrhů podpořily následující spolky:

 1. Spolek Šárecké údolí, IČ 22886052, zastoupený Vladanem Hodkem
 2. Zelený Břevnov, z.s., IČ 01521390, zastoupený Michalem Chylíkem
 3. Spolek Pro Břevnov, IČ 03123766, zastoupený Michal Volfem
 4. Občanské sdružení Bubeneč, z.s., IČ 26644266, zastoupený Jiřím Škvorem
 5. Spolek Pod Bořislavkou, IČ 01961187, zastoupený Tomášem Šídlem
 6. Libocké občanské sdružení, z.s., IČ 22882138, zastoupený Lenkou Špičákovou
 7. Talichova, z.s., IČ 04327926, zastoupený Eduardem Metelou
 8. Spolek pro Červený Vrch, IČ 27026621, zastoupený Jitkou Formánkovou, Irenou Nevolovou a Patrikem Vágnerem
 9. Veleslavín-Vokovice k životu, spolek, IČ 22768513, zastoupený Jiří Johnem
 10. Životní prostředí Střešovice – Ořechovka, z.s., IČ 27002381, zastoupený Zdeňkem Beránkem
 11. Poutní cesta Hájek, z.s., IČ 01461346, zastoupená Kateřinou Pařízkovou
 12. Vize nejen pro Prahu 6, z.s., IČ 04224256, zastoupený Ondřejem Vimrem a Jiřím Kadlecem
 13. Chodovský spolek, IČ 26591464, zastoupený Jiřím Štylerem
 14. Hezké Jižní Město z.s., IČ 26675170, zastoupený Zděnkem Kvítkem
 15. Občanské sdružení Stodůlky-Háje, IČ 22681311, zastoupený Liborem Jirků
 16. Spolek Cibulka, IČ 72550121, zastoupený Pavlem Peterkou
 17. Sdružení Tejnka, z.s., IČ 70933642, zastoupený Markem Šálkem
 18. Bradlecké bučiny, IČ 22708987, zastoupené Martinem Šťastným
 19. Spolek Joachim, IČ 28558618, zastoupený Ondřejem Dvořákem
 20. Spolek za záchranu Klamovky, IČ 03181758, zastoupený Iljou Mráčkem
 21. JINONICEVIDOULE, z.s., IČ 68406363,zastoupený Jaromírem Jiráskem
 22. Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku v Praze 5, IČ 27019951, zastoupený Janem Formánkem
 23. Krocan, o.s., IČ 27003809, zastoupený Danou Balcarovou
 24. Spolek Střížkov 8 – Náš domov, IČ 22818855, zastoupený Jaroslavem Winterem
 25. Zelené Roztyly, z.s. , IČ 22836535, zastoupený Davidem Štěrbáčkem
 26. Občanské sdružení Bellušova ulice, IČ 22662260, zastoupený Janem Majerem
 27. Spolek Pro Hanspaulku, IČ 26607379, zastoupený Michaelem Pokorným
 28. Za životní prostředí Hovoran, z.s., IČ 27048594, zastoupený Helenou Berkovou
 29. Via Praha 6, IČ 27021629, zastoupený Irenou Vočkovou
 30. Zdravé životní prostředí, z.s., IČ 26674386, zastoupený Petrou Šubrtovou
 31. Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z.s., IČ 26533014, zastoupené Michalem Závodským
 32. ProVary, z. s., IČ 02874725, zastoupený Vojtěchem Dědkem
 33. STOP Kobyliská, z.s. , IČ 22820698, zastoupený Stanislavem Vyšínem
 34. Ústecké šrouby, z. s., IČ 04316509, zastoupený Lukášem Blažejem
 35. Otevřeno o 106, z.s. IČ 03597041, zastoupený Ivanou Kubíčkovou
 36. Pro život na severu, z. s., IČ 05002176, zastoupený Ladislavem Fofonkou
 37. Pro život v Podkrkonoší, z.s., IČ 05215498, zastoupený Alenou Stuchlíkovou
 38. Spolu na Petřinách, z.s., IČ 02691043, zastoupený Ivou Hoffmannovou
 39. Tilia Thákurova, z.s., IČ 22722335, zastoupený Marií Jelínkovou
 40. Pankrácká společnost, z.s., IČ 26666154, zastoupený Marií Jelínkovou
 41. Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, IČ 05012881, zastoupené Karlem Bauerem
 42. Občané pro Prahu 5, IČ 01233840, zastoupení Danuší Michálkovou
 43. Hradčanské včely, IČ 22818588, zastoupený Janou Titlbachovou
 44. Sepětí, z.s.,IČ 05512620, zastoupený Dagmar Šormovou
 45. Občanské sdružení Zdiby, z.s., IČ: 26542773, zastoupený Radimem Slezákem
 46. Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, IČ 72533242, zastoupený Marií Janouškovou
 47. Pražské matky, IČ 45246220, zastoupený Jarmilou Johnovou
 48. Spolek Zdravé Letňany z. s., IČ 01334255, zastoupený Olafem Deutschem
 49. BUBENEČSKÁ BESEDA, registrovaný spolek, IČ 22885374, zastoupený Jiřím Gebertem
 50. Nad Drahaňským údolím, z.s., IČ 26984199, zastoupený Hanou Francovou
 51. SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA, Z.S., IČ 26579952, zastoupený Petrem Kučerou
 52. Motolský ordovik, z.s., IČ 28555805, zastoupený Petrem Kučerou
 53. Javor Jižní Město, z. s., IČ 26525054, zastoupený Zdenkou Balcarovou
 54. o.s. Občané proti hluku a emisím, IČ 22688927, zastoupený Václavem Vikem
 55. Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, z.s., IČ 04708911, zastoupená Marií Švábovou
 56. 4-občanská, z.s, IČ 22762701, zastoupený Pavlem Dukátem
 57. Spolek pro Divokou Šárku, z .s., IČ 02102579, zastoupený Kateřinou Giedraitis
 58. Spolek Malovanka, IČ: 66003482, zastoupený Ondřejem Bojarem
 59. VIZE 21 z.s., IČ 26655730, zastoupený Jitkou Janáčkovou
 60. Mezinárodní centrum tance, z. s., IČ 63832143, zastoupený Vendulou Skalickou
 61. Taneční centrum Praha – konzervatoř, z. ú., IČ 25106121, zastoupený Vlastou Schneiderovou
 62. Spolek na ochranu životního prostředí v Praze 4, IČ 05102898, zastoupený Stanislavem Korálem
 63. Spolek pro Ďáblice, IČ 22672681, zastoupený Dušanem Andršem
 64. Život na soutoku, z.s. IČ 22607366 zastoupený Václavem Vojířem
 65. Spolek Měchurka, IČ 27008151, zastoupený Jaroslavou Kroupovou
 66. Spolek občanů Neratovic, IČ 67672817, zastoupený Annou Spěváčkovou
 67. Ochrana Roztyl, z.s., IČ 22885820, zastoupený Vladislavem Šimonovským
 68. Biokontakt z.s., IČ 26549875, zastoupený Martinem Justem
 69. Klidné Počernice, IČ: 22613188, zastoupený Zbyňkem Muchou
 70. Klub Za starou Prahu, z.s., IČ 00443531, zastoupený Kateřinou Bečkovou
 71. Arnika – Centrum pro podporu občanů, pobočný spolek, IČ 70947261, zastoupený Martinem Skalským
 72. Vsetínské fórum, z.s., IČ 01720589, zastoupený Michalem Bergem
 73. spolek Chvalská, IČ 22887504, zastoupený Vladimírem Hoškem
 74. Přátelé Malvazinek, z.s., IČ 01884701, zastoupený Martinem Lepšíkem
 75. Spolek za krajinu kolem nás, IČ 22727922, zastoupený Františkem Gemperlem
 76. Občané postižení Severojižní magistrálou, IČ 70932018, zastoupený Markétou Kuncovou

Příloha: Dopis poslancům (PDF, 181 kB)

Kontakt:
Ing. arch. Vladan Hodek
Spolek Šárecké údolí
tel. 604 144 782
info@prahasest.cz

Níže uvedené spolky dodaly svůj souhlas s dopisem po uzávěrce sběru podpisů a nejsou uvedeny v oficiální verzi dopisu zaslaném poslancům dne 23. 3. 2017:

 1. Prokopovo o.s., IČ 01185560, zastoupený Radkou Špičákovou
 2. Auto*Mat, z.s., IČ 22670319, zastoupený Hanou Škodovou
 3. Kyjský Občanský Klub, IČ 26550890, zastoupený Jiřím Feřtekem