Podnět na úpravu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Podali jsme k projednání Komisi územního rozvoje MČ Prahy 6 podnět, aby byl prostřednictvím MČ Prahy 6 byl předán Magistrátu hl. m. Prahy.

Podnět reaguje na nový právní stav, který vznikl přijetím zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon).

Zákon nově dává právo nastavit pravidla, která umožní samosprávám kontrolovat a vyrovnávat jejich vliv na život občanů v důsledku jimi schválené, nebo změněné územně plánovací dokumentace.

Zákon předpokládá, že samosprávy ve své územně plánovací dokumentaci budou dopředu informovat své občany o tom zda si vyrovnávání jejich vlivu na občany přejí a pokud ano, jak si vyjednávání konkrétní, spravedlivé dohody představují.

Přejeme si, aby nás samospráva aktivně zastupovala a závazně stanovila podmínky, které ji uzavírání spravedlivých dohod na využití území umožní.

Podnět proto navrhuje doplnění vyhlášky o územním plánu o pravidla, která stanoví, kdy musí investor se samosprávou uzavřít plánovací smlouvu, kdy musí být součástí i pořízení regulačního plánu a kdy musí být kromě plánovací smlouvy a regulačního plánu pořízena i územní studie.

Úprava se tak týká jak záměrů při dostavbách a přestavbách ve stabilizovaných plochách a v malých rozvojových plochách, tak i větších a velkých rozvojových a transformačních ploch.