Dopis spolků, sdružení a iniciativ starostovi Kolářovi 24. 11. 2015

Mgr. Ondřej Kolář
Starosta Městské části Praha 6
Úřad městské části Praha 6
Československé armády 601/23, Praha 6
PSČ 160 52

Vážený pane starosto,

naše občanské iniciativy a spolky již roky (v některých případech desítky let) sledují dění na radnici městské části. Po razantní obměně složení Rady městské části (RMČ) po volbách v roce 2014 jsme očekávali bohatší komunikaci mezi radnicí a námi, než tomu bylo v minulosti. Bohužel se tak prozatím nestalo a mnoho našich dopisů zůstalo zcela bez odpovědi.

Hodnotíme tedy Váš dopis jako průlom v doposud jednocestné komunikaci s Vámi. Nabídku ke schůzce přijímáme, navrhněte prosíme několik termínů ve večerních hodinách, my jeden z nich potvrdíme.

K úvahám nad Vaším dopisem bychom rádi předeslali, že někteří z nás volili Zelené a jiní zase TOP 09 nebo STAN. Jsme tedy celkem rovnoměrný vzorek voličů celé současné koalice.

Zelené vnímáme jako jasně a dlouhodobě vyprofilovanou stranu, pokud jde o cíle i prostředky. Zelených aktivistická politika (my tento pojem bereme kladně) je po léta neměnná, byla dobře známa i v době sestavování koalice. Máme na Zelené různé názory, ale nikdo z nás nikdy nepochyboval, že Zelení ani v koalici nezmění svůj mnoholetý přístup, a budou důslední, až neústupní, občas netýmoví a velmi přímí. Pokud se nad vlastnostmi Zelených teď zbytek koalice podivuje, není to chyba Zelených, ale těch, kdo s nimi vyjednali koalici a buď je neznali nebo si nerealisticky mysleli, že se Zelení v koalici změní. Udělat však ze stálých vlastností Strany Zelených záminku k rozpadu koalice je pro nás nejen těžko pochopitelné, ale zejména nevěrohodné.

Překvapivá je Vaše argumentace, že Zelení v komunikaci s veřejností vykrádají práci ostatních koaličních partnerů a že ostatní partaje raději svoji práci dělají, než se s ní chlubí. Není podstata spíše v tom, že Zelení jako dlouholetí matadoři místní politiky umějí efektivně pracovat s voliči, občanskými iniciativami a médii? Že si v předchozích volebních obdobích vytvořili neformální sítě občanských iniciativ a lidí, kteří je v reálném čase zásobují informacemi a nápady a dávají jim zpětnou vazbu o jejich práci? Že pro Zelené je každodenní kontakt s občany přirozenou součástí politické práce? A není to tak, že Vy a ostatní Nezelení radní tuto základní součást politické dřiny mezi voliči neděláte a vyklízíte tím Zeleným prostor? Myslíme si, že byste se viditelností Zelených v médiích a v občanské sféře spíše měli inspirovat, než abyste ji odsuzovali, zejména pokud Zelené (podle našeho názoru politicky chybně) odsunete do opozice.

K argumentu s postřikem Round-up snad jen tolik, že Světová zdravotnická organizace jeho účinnou látku v březnu prohlásila za potenciálně karcinogenní, a to stupněm nebezpečí 2A, který znamená prokázanou karcinogennost u zvířat a očekávanou karcinogennost u lidí. Mnoho obcí a měst od Rotterdamu po Prahu 7 Round-up již přestalo používat a přidávají se další. Pokud úředníci ODŽP neumějí zjistit a zhodnotit, co se jinde používá místo něj, je to jistě špatná zpráva o ODŽP, ale těžko to může být uvěřitelný důvod rozpadu koalice. Upuštěním od plošné aplikace round-upu nadto městská část ušetřila 3 milióny korun.

Podobně, pokud jde o trávníky – byly letos na Praze 6 vzrostlejší než dříve za místostarosty Záruby. Představují spíš permakulturní diverzifikovaný ekosystém. Ekologové mezi námi změnu kvitují, protože tento styl péče o trávníky ochraňuje živočišné i rostlinné druhy, které na krátce sestřiženém trávníku nepřežijí. Zahradníci dodávají, že tento styl péče chrání trávu před uschnutím v době extrémního sucha, jaké bylo letos v létě, a šetří zálivkovou vodu díky jejímu menšímu odpařování. Nám si na trávníky nikdo nestěžoval, rádi uslyšíme konkrétně, kdo si stěžoval na radnici. Kosení trávy letos omezily i jiné městské části, např.Praha 4.

Souhrnem, ve věci odchodu Zelených z koalice nám vedle obecných proklamací předkládáte marginální argumenty, jako jsou nedostatky v komunikaci a rozdílné názory na řešení technických věcí. Takové důvody by měly vést spíše k dohadovacímu řízení, které by se snažilo poměry v koalici ozdravit, než k okamžité výpovědi koaliční smlouvy. Okamžitá výpověď bez dohadovacího řízení
je krajní řešení pro krajní situaci, která však podle nás nenastala.

Proto Vás vyzýváme, abyste toto dohadovací řízení inicioval, a dal tak obyvatelům Prahy 6 signál, že samospráva městské části umí své vnitřní spory řešit s noblesou a politickou kulturou odpovídající kulturní úrovni svých voličů.

Pokud byla koaliční smlouva přesto vypovězena bez dohadovacího řízení, máme obavu, že skutečné důvody rozpadu koalice leží jinde než tam, kde uvádíte.

Vážným signálem potvrzujícím naše obavy by např. bylo to, kdyby nově vznikající koalice omezila zastoupení občanských iniciativ a spolků v komisích Rady městské části, třeba pod záminkou toho, že někteří z našich zástupců byli do komisí formálně nominováni Zelenými. Působení zástupců občanských iniciativ vneslo do rozhodování komisí zdravý a konkrétní pohled zdola, oproštěný od radničního politického provozu, a v porovnání s minulými volebními obdobími zvýšilo kvalitu rozhodování i respekt, které komise mají. Například v případě rozhodování o území stávající obsazení příslušné komise zrychluje a pro investory zpřehledňuje rozhodovací proces, protože spolky a iniciativy vypořádají svoje námitky při projednávání v komisích a nemusí se namáhavě a časově náročně odvolávat proti rozhodnutí správních orgánů. Investoři současný stav oceňují. Samozřejmě ti investoři, kteří nespoléhají na postranní dohody – není totiž sporu o tom, že stávající obsazení komisí má výrazný protikorupční efekt.

Práce radničních komisí v současném složení pro nás představuje naději, že radnice začíná fungovat ve prospěch obce. Změna obsazení komisí v neprospěch zástupců občanských iniciativ a spolků by naopak potvrdila domněnku, že rozpad koalice má sloužit zejména zájmům developerů a jiných soukromých skupin.

Navrhujeme Vám i některá opatření, která pomohou naplnit programové prohlášení RMČ
v bodech o otevřené radnici a participaci veřejnosti:

 • Jednací řády komisí RMČ by měly být doplněny, aby na projednání bodů měli přístup předem přihlášení občané, a aby se v rámci projednání mohli v rozumném časovém limitu
  k danému bodu vyjádřit a také sledovat, jak jednotliví členové komise hlasují
 • Měla by být přijata závazná pravidla pro zveřejňování, veřejná představování a projednávání všech větších záměrů na území městské části (stavebních projektů veřejných i soukromých, zásadních rozhodování o využití území, zásadních rekonstrukcí parků atd.), včetně užití
  výzkumů veřejného mínění.
 • Pokud Rada zjistí silný názor veřejnosti, měla by se s ním při svém rozhodování vypořádat. Pokud tedy např. z radničního výzkumu veřejného mínění o Obchodním centru Bořislavka vyjde silná poptávka občanů po obchodech a službách, je nepochopitelné, že RMČ odsouhlasí projekt, který na úkor obchodu a služeb obsahuje o 10 procent kancelářské plochy více než připouští regulace daného území. Rada by měla své usnesení revokovat a nově rozhodnout, aby obec v řízení před stavebním úřadem konala důsledně proti schválení výjimky z regulace daného území. Jinak je snaha Rady o participativní plánování velmi nevěrohodná a Rada
  tím osvědčuje, že nejedná ve veřejném zájmu.
 • Měl by vzniknout iniciativní a poradní orgán RMČ složený se zástupců spolků a občanských iniciativ s pravidelným režimem zasedání, například 6x ročně.
 • Spolupráci se spolky a občanskými iniciativami by měl mít ve své gesci jeden z místostarostů coby standardní součást svého portfolia.
 • V časopisu Šestka by měly spolky a iniciativy dostat v každém čísle jednu tiskovou stranu ke sdělování svých názorů a zpráv o své činnosti, tak jak od politiků zaznělo v předvolební kampani i v povolebních vyjednáváních.
 • Praha 6 jako jedna z nejbohatších obcí republiky by měla pro rozvoj občanské společnosti udržovat Spolkový dům jako místo setkávání spolků a dalších institucí občanské společnosti, ať už to jsou mládežnické organizace, sportovní spolky, kulturní uskupení atd. Uvítali bychom, kdybyste nás veřejně podpořil v našem návrhu vyčlenit pro tento účel jedno podlaží v rekonstruovaném objektu Dejvická 4.

Souhlasíme s Vámi, že politika není záležitostí gest, ale každodenní drobné práce. Z naší pozice spolků a občanských iniciativ děláme právě tuto drobnou a neviditelnou práci – prosazujeme veřejný zájem ve správních řízeních, v rozhodování poradních orgánů samosprávy, ve veřejné debatě i v mediích. Snažíme se odpolitizovat pohled na nepolitické věci. Práci děláme dobrovolně a svobodně, pro blaho společenství a míst, kde žijeme. Budeme rádi, když časem nalezneme opravdu aktivní způsob spolupráce s politickou reprezentací naší Městské části Praha 6.

Rádi bychom Vás na závěr zdvořile požádali, abyste našemu dopisu věnoval stejnou publicitu jako dopisu, který jste Vy napsal nám, zejména abyste jej nechal na týden umístit na první místo rotace domovské stránky serveru praha6.cz

S pozdravem

Bubenečská Beseda r. s., Jiří Gebert
Libocké občanské sdružení, Lenka Špičáková
Občané proti hluku a emisím, Pavel Beneš
Občanská iniciativa Sedlec, Pavel Divíšek
Občanské sdružení Bubeneč, Elena Dobiášová
Občanské sdružení Dědina, Jana Vlachová
Občanské sdružení Tilia Thákurova, Marie Jelínková.
Petiční výbor Za záchranu parku Generála Lazaro
Cardenase, Lucie Váchová
Praha 6 ztrácí tvář, iniciativa, Jiří Škvor
Sdružení Tejnka, Marek Šálek
Spolek Pro Břevnov, Michal Volf
Spolek Pod Bořislavkou, Ondřej Vilt
Spolek pro Divokou Šárku, Katka Giedraitis
Spolek Via Praha 6, Irena Vočková
Talichova z.s., Eduard Metela
Zelený Břevnov o.s., Michal Chylík

24. listopadu 2015, Praha

PS. Přikládáme analýzu koaličního hlasování, ze které vyplývá, že Zelení hlasovali proti ostatním koaličním stranám pouze v 5 případech z 811 hlasování, téměř vždy v souvislosti s developerskými projekty.